کاش بجای تو مرا میزدند...

ای گل پرپر شدهء باغ من!
تازه شد از رفتن تو داغ من!
خیز و ببین خانهء خاموش من!
نالهء طفلان سیه پوش من...

کوچهء بنی هاشم (پیش از تخریب توسط وهابیون و آل سعود)
در وسط کوچه تو را می زدند!
کاش به جای تو مرا می زدند!
گوشهء چشم تو چرا شد کبود؟
فاطمه جان! جرم تو آخر چه بود؟
خیز و بیا رو بسوی خانه کن!
گیسوی طفلان مرا شانه کن...

کوچهء بنی هاشم (پیش از تخریب توسط وهابیون و آل سعود)

جای مناجات ودعای شبت؛
می شنوم زمزمهء زینبت؛
عمر علی در گرو صبر توست؛
اشک علی دسته گل قبر توست...

درب خانهء حضرت زهراء، سلام الله علیها (پیش از تخریب توسط وهابیون و آل سعود)

وای من و وای من و وای من!
میخ در و سینهء زهرای من!
بر سر قبر تو علی پیر شد؛
بعد تو از جان و جهان سیر شد؛
داغ پیامبر کمرم را شکست؛
مرگ تو رکن دگرم را شکست...

/ 2 نظر / 35 بازدید

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

ذهابی

سلام بر حامد عزیز ای دخـــت گــرامـی پـیمبر ای سرّ رســول در تو مـضمر در بـیت شریف وحی، خاتون بــر چــرخ رفــیع مَجد اختر ای شبه نبی به خلق و اوصاف ای نــور مـجسّــم مــصـوّر ای خـــادم خــانه‌ تـو حوّا و ای حاجــب درگه تو هاجر در طــورِ لــقا یــگانـه بانو در مُـلک وجود زیب و زیور بــا شــیر خــدا عـلیّ عالی هـم سنگر و هم پیام و همسر مانند تو زن جهان‌ ‌ندیده‌ ‌است غــمـخوار و نـگاهبانِ شوهر ای عــین کمال و جان بینش ای ‌شخص ‌شخیص عصمت‌ و فرّ بـر رفـعت قدر تو گواه است بــیت و حجر و مقام و مشعر ای ســیّــده زنــان عــالـم ای بــضــعه حــضرت پیمبر تـو اصلی و دیگران همه فرع تــو جـانی‌ و دیگران چو پیکر در مُـــلــک وَلا ولــیّـة الله بـر نــخلِ وجــود احمدی بَر قــرآن بــه فـضیلت تو نازل بــرهان تــو مــحکم و مقرّر روی تــو جــمال کــبریائی کــوی تــو رواق قُرب داور از جوی تو شبنمی است زمزم و از بحر تو شعبه‌ای ‌است ‌کوثر زان خـطبه آتشین که پیچید در ارض و سـما بسان‌ تنـدر محکوم شد آن نظام و گردید حــق روشن و غالب و مظفّر مـن عاجزم از بــیان وصفت تـو بحری و من ز قطره کمتر ای ام